Min forskning handlar främst om sexualitet ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, exempelvis om kärlek och sex på nätet, unga och pornografi, sex- och samlevnadskunskap, global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Framförallt har jag ett starkt forskningsintresse för unga med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras möjligheter till kärlek och sexualitet, vilket utgår från min tid som särskolekurator.

Pågående projekt under 2018 rör unga med IF och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.  Det är en fördjupningsstudie i samband med deras nationella SRHR-studie.

Tillsammans med kollegor vid Högskolan Väst har vi nyligen avslutat ett projekt om delaktighet på nätet, där bland annat risker och möjligheter på internet har undersökts.

Under 2017 arbetade jag med projektet ”Sexualitet, genus och unga med intellektuell funktionsnedsättning i ett mångkulturellt samhälle” och besökte ett flertal tillfällen UCLA, tack vare beviljande av sabbatical från Riksbankens jubileumsfond.

Dessutom var jag gästprofessor vid Osaka Prefecture University, Japan.

Under mars 2005 fick jag ett stipendium via STINT för att besöka Dr. Milton Diamond vid Pacific Center of Sex and Society vid University of Hawaii, Honolulu. Dr. Diamond är bland annat expert på frågor kring pornografi, vilket var till hjälp i en tidigare forskningsstudie om unga och pornografi i Norden (se nedan).

Jag har dessutom varit gästföreläsare vid New York University, The Center for the Study of Gender and Sexuality, USA, där jag talade om sex- och samlevnadsfrågor för unga med intellektuella funktionsnedsättningar utifrån en skandinavisk kontext.

Under våren 2009 var jag gästforskare vid The Kinsey Institute for Research in Sexualiy, Gender and Reproduction, Indiana University, Bloomington, USA, i syfte att skapa nätverk rörande utbildning och forskning om sexuell lust. Under hösten 2012 var Dr Erick Janssen gästforskare till Malmö högskola, vilket vi var mycket glada för!

Kinseyinstitutets chef Dr Julia Heiman, Dr Erick Janssen och jag.

NORDISKT PROJEKT
Under åren 2004-2006 arbetade jag tillsammans med professor Sven-Axel Månsson i ett nordiskt projekt om unga, kön och pornografi, vilket finansierades och organiserades av NIKK (Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning) i samarbete med Malmö högskola. Resultaten från vår svenska delstudie presenteras bl.a. i boken ”Sex överallt, typ!?” Om unga och pornografi. Boken ges ut på Gothia förlag och vänder sig till personal inom skolor och ungdomsverksamheter, till dem som undervisar i sex- och samlevnadsfrågor och till studerande som utbildar sig inom dessa områden. Boken är också högaktuell för alla andra som intresserar sig för ungdomar, deras livssituation och hur samhället ser ut idag.

KÄRLEK OCH SEX PÅ INTERNET
Under åren 2002-2004 pågick i ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Malmö högskola ett projekt om kärlek och sex på Internet: Nätsex – innebörder och konsekvenser av internetanvändning för sexuella syften. Inom detta projekt gjorde jag en egen studie om unga med utvecklingsstörning och Internet. Studien presenteras i en bok på Studentlitteratur under titeln: Kärlek.nu. Om Internet och unga med utvecklingsstörning. Den vänder sig till alla som är intresserade av levnadsvillkoren för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och av de nya kommunikationsformer som utvecklats via Internet.

KÄRLEK, SEXUALITET OCH UNGA MED
INTELLEKTUELLA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
Mellan 1999 och 2003 arbetade jag med mitt avhandlingsprojekt, som finansierades av Stiftelsen Sävstaholm. Det är en etnografisk studie som bygger på dansobservationer och intervjuer med unga med intellektuella funktionsnedsättningar, personal och anhöriga. Ungdomarnas drömmar, erfarenheter och upplevelser analyseras och omgivningens ambivalens och dilemman kring sexualiteten beskrivs och utforskas utifrån individuella, sociala och samhälleliga perspektiv. Studien var den första i sitt slag i Norden som satte fokus på en ny generation unga med intellektuella funktionsnedsättningar och granskade förutsättningarna för kärlek och privatliv både utifrån samhälleliga reformer som normalisering, självbestämmande och integrering och utifrån psykosociala aspekter. Studien presenteras bland annat i ”Får jag lov?” Om kärlek och sexualitet i den nya generationen unga med utvecklingsstörning (Studentlitteratur).

WAS styrelse 2013 – 2017
Tillsammans med Dr Milton Diamond vid Pacific Center of Sex and Society vid University of Hawaii.