I månadsskiftet maj-juni ska masterstudenterna i Kull 1 och Kull 2 försvara sina uppsatser i sexologi vid Malmö högskola. Några skriver uppsatser som omfattar 15 hp och andra skriver 30 hp. Man kan alltså välja om man skriver en 15 hp och tar en magisterexamen efter två års studier på halvfart, eller om man skriver en till 15 hp under det tredje året och lägger ihop dessa till en masteruppsats. Eller så skriver man 30 hp direkt under den sista terminen.

Nu har vi ett antal spännande och intressanta uppsatser på gång som handlar om allt från sexologiskt bemötande av cancerpatienter i vården till analys av klamydiadiskursen i Sverige. Vi anlitar opponenter både från Malmö högskola, men också från andra lärosäten, som ska granska dessa arbeten utifrån ett kritiskt vetenskapligt perspektiv.

Hela masterprogrammet, och all akademisk utbildning, har som en röd tråd träning i kritisk granskning och att argumentera och försvara sina teser både muntligt och skrift. Samtidigt ska man visa en ödmjukhet inför olika sätt att se på fenomen och inför olika sätt att genomföra studier. Traditionen att kritiskt granska och värdera vetenskapliga arbeten på detta sätt är lång och fanns redan vid medeltidens universitet.

Vad är då en opposition? Granskningen har olika benämningar beroende på vilken nivå inom den akademiska världen man befinner sig på, och kallas disputation när det gäller avhandlingar. Deltagarna har olika benämningar utifrån sina olika roller; författaren kallas respondent, granskaren opponent och därtill brukar det finnas en seminarieledare, som oftast är handledaren eller examinatorn, som hälsa alla välkomna och ger en kort introduktion till ceremonin.

Denna kan se lite olika ut  beroende på vilken vetenskapsdisciplin man tillhör, men oftast följer det en given gång där opponenten först gör en sammanfattning av uppsatsen och därefter en noggrann genomgång och granskning av syfte, frågeställningar, litteraturgenomgång, metod/genomförande, val och användning av teori samt av hur analysen gått till och därtill av resultaten. Karaktären ska vara ett öppet, intressant och spännande akademiskt samtal, där respondenten får en chans att försvara och förklara sig och gärna också lära sig nytt. Oppositionen kan således ses som ännu ett lärotillfälle. Vid Malmö högskola kan man finna dokument som beskriver oppositionen närmare.

Tyvärr upplevs inte alltid oppositionen som positiv av responden. Man tycker kanske inte att man fått en ordentlig chans att förklara sig eller att opponenten fokuserat ”fel” saker.  Förmodligen är det också en del av livet – det blir inte som man tänkt sig, men ibland kan man långt efteråt komma på att det också var lärorikt!

Nu önskar jag alla lycka till, då jag vet att en del studenter är oroliga och undrar hur det ska gå. God Knows….;-)

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *