Det finns även sociologiska definitioner av och perspektiv på sexualiteten, och det är dessa som jag arbetar mest med. Då anser man att sexuellt beteende, precis som allt annat mänskligt beteende, ska förstås utifrån sitt sociala, kulturella och samhälleliga sam­manhang. Ett interaktionistiskt perspektiv på sexualiteten innebär att människan lär sig vad som är sexuellt acceptabla beteenden och handlingar i ett samspel med andra Kontexten är avgörande för förståelsen av olika sexuella uttryck, variationer och former. Utifrån detta perspektiv är det förenklat att se sexualiteten enbart som en biologisk eller psykologisk drift, utan att ta med historiska och sociologiska aspekter.

I den internationella feministiska forskarvärlden har de engelska begreppen "sex" och "gender" använts för att skilja mellan kroppsligt kön och sociokulturellt konstruerat genus. Syftet med tudelningen var att visa på den mängd tolkningar och förförståelser, samt sociala och kulturella konstruktioner som vidhänger våra förståelser av kön, kvinnligt och manligt. Under 1980- och 90-talen har dock denna uppdelning kritiserats.

En mängd olika teorier om samspelet och sammanhanget mellan bekönade kroppar och samhällsmässiga genussystem har utvecklats, bland annat den s.k. "queer"-forskningen. [1] I förlängningen av genusforskningen har en del av maskulinitetsforskningen fokuserat hur ma­sk­u­linitet och maskulin hegemoni skapats kulturellt och socialt. Genusforskningen sätter ofta fokus på maktförhållanden som inte enbart är baserade på genus, utan även på kopplingen mellan genus och begrepp som klass, nationalitet, etnicitet, ålder, sexuell orientering, etc. Det här kallas i vissa sammanhang för intersektionalitet.

           
Ja, det här blev ett långt inlägg som kanske bara förvirrade. Men jag hoppas iaf att det framgår att sexologi är mycket mer än de tips för att förgylla samlivet som kvällspressen annonserar om i sina söndagsbilagor!

Ett är att klart: ofta, fast inte alltid, är sexualitet förknippad med kärlek. Här är Lars Winnerbäcks vackra, sorgsna underbara låt om förhoppningar efter ett kort möte.


[1] Kulick, D. (1996):Queer-teori. Vad är det och vad är det bra för? Lambda nordica nr 3-4 1996.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *